Дело C-464/15: Решение на Съда (седми състав) от 30 юни 2016 г. (преюдициално запитване от Landesgericht Wiener Neustadt — Австрия) — Admiral Casinos & Entertainment AG/Balmatic Handelsgesellschaft mbH и др. (Преюдициално запитване — Член 56 ДФЕС — Свободно предоставяне на услуги — Хазартни игри — Правна уредба на държава членка, която забранява, под страх от наказателноправни санкции, експлоатацията на игрални автомати с малка печалба (kleines Glücksspiel) без разрешение, издадено от компетентния орган — Ограничаване — Обосноваване — Пропорционалност — Преценка на пропорционалността въз основа както на целта на правната уредба към момента на нейното приемане, така и на последиците ѝ при нейното прилагане — Установени емпирически със сигурност последици)