Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат мерките, предвидени в Решение 2011/72/ОВППС на Съвета, изменено с Решение 2014/49/ОВППС на Съвета, както и в Регламент (ЕС) № 101/2011 на Съвета, изпълняван с Регламент за изпълнение (ЕС) № 81/2014 на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис