TITJUR Sinatra Решение на Съда (трети състав) от 13 март 1986 г. # Antonino Sinatra срещу Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM). # Искане за преюдициално заключение: Cour du travail de Mons - Белгия. # Обществено осигуряване. # Дело 296/84.