Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за регламент на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството COM(2008) 721 окончателен – 2008/0216 (CNS)