Писмен въпрос P-2519/07 зададен от Roger Knapman (IND/DEM) на Комисията. Изгребване на кремъчни водорасли и Директива 92/43/ЕИО