Поправка на Регламент (ЕС) № 601/2014 на Комисията от 4 юни 2014 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на категориите храни от месо и употребата на някои добавки в месните полуфабрикати (ОВ L 166, 5.6.2014 г.) C/2016/5016