Писмен въпрос E-5399/06 зададен от Esther Herranz García (PPE-DE) на Комисията. Борба със затлъстяването