Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1077 al Comisiei din 30 iulie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)