Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1077 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)