Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1077 оd 30. srpnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014 o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)