Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1077, 30. juuli 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 808/2014, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) rakenduseeskirjad