Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Tillhandahållande och utveckling av färdigheter, inbegripet digitala färdigheter, mot bakgrund av de nya arbetsformerna: nya strategier och förändrade roller och ansvarsområden (förberedande yttrande på begäran av det estniska ordförandeskapet)