Дело C-112/15: Решение на Съда (девети състав) от 17 март 2016 г. (преюдициално запитване от Østre Landsret — Дания) — Kødbranchens Fællesråd, от името на Århus Slagtehus A/S, Danish Crown A.m.b.A. Oksekødsdivisionen, Hadsund Kreaturslagteri A/S, Hjalmar Nielsens Eksportslagteri A/S, Kjellerup Eksportslagteri A/S, Mogens Nielsen Kreaturslagteri A/S, Vejle Eksportslagteri A/S/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Регламент (ЕО) № 882/2004 — Регламент (ЕО) № 854/2004 — Официален контрол върху фуражите и храните — Такси, които могат да бъдат събирани от държавите членки за покриване на разходите, свързани с официалния контрол — Разходи, свързани с обучението на официални помощници)