Сведения, които държавите от Европейската асоциация за свободна търговия съобщават във връзка с държавната помощ, предоставена по реда на акта, посочен в точка 1 е) от приложение XV към Споразумението за Европейско икономическо пространство (ЕИП) (Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавната помощ за малките и средни предприятия)