Решение на Съда (голям състав) от 2 май 2006 г.#Eurofood IFSC Ltd.#Искане за преюдициално заключение: Supreme Court - Ирландия.#Регламент (ЕО) № 1346/2000.#Дело C-341/04. Решение на Съда (голям състав) от 2 май 2006 г.