Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8076 — Warburg Pincus/Wendel/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)