Sklep Sveta 2012/686/SZVP z dne 6. novembra 2012 o spremembi Sklepa 2012/333/SZVP o posodobitvi seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu