Cosimex/Комисия TITJUR Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 6 декември 1989 г. # Cosimex GmbH срещу Комисия на Европейските общности. # Временни мерки - Конкуренция. # Дело T-131/89 R.