Регламент (ЕО) № 592/2006 на Комисията от 12 април 2006 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета за биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни$