Υπόθεση C-26/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Πορτογαλία) στις 18 Ιανουαρίου 2016 — Santogal M — Comércio e Reparação de Automóveis Lda κατά Autoridade Tributária e Aduaneira