2010/569/ЕС: Решение на Комисията от 23 юни 2010 година относно данъчните помощи, предоставени от Франция на Фонда за предотвратяване на непредвидените рискове в сектор риболов и на риболовните предприятия (държавна помощ C 24/08 (ex NN 38/07) (нотифицирано под номер C(2010) 3938) Текст от значение за ЕИП