TITJUR Misset/Съвет Заключение на генералния адвокат Mischo представено на11 юни 1987 г. # Rudolf Misset срещу Съвет на Европейските общности. # Длъжностни лица. # Дело 279/85.