Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз#ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - АСОЦИИРАНЕ НА ОТВЪДМОРСКИТЕ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ#Член 203#(предишен член 187 от ДЕО)