Дело T-348/04: Решение на Първоинстанционния съд от 15 април 2008 г. — SIDE/Комисия (Държавни помощи — Помощи за износ в сектора на книгите — Липса на предварителна нотификация — Член 87, параграф 3, буква г) ЕО — Приложно поле на общностното право във времето — Метод за изчисление на размера на помощта)