Писмен въпрос E-012158/11 Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) до Комисията. Карл-Теодор цу Гутенберг и стратегията „No disconnect“ на Комисията