Απόφαση (ΕΕ) 2016/1587 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινής επιχείρησης ENIAC και κοινής επιχείρησης Artemis) για το οικονομικό έτος 2014