Писмен въпрос E-5040/06 зададен от Mary McDonald (GUE/NGL) на Комисията. Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации