Писмен въпрос E-2354/10, зададен от Rita Borsellino (S&D) на Комисията. Срочни трудови договори