Powell/Комисия TITJUR Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на12 ноември 1986 г. # Michael Powell срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 219/84.