Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 29ης Μαΐου 1997.