Регламент за изпълнение (ЕС) № 1165/2013 на Комисията от 18 ноември 2013 година за одобряване на активното вещество портокалово масло в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията текст от значение за ЕИП