TITJUR Решение на Съда от 3 декември 1987 г. # George Noel Newstead срещу Department of Transport и Her Majesty's Treasury. # Искане за преюдициално заключение: Employment Appeal Tribunal - Обединеното кралство. # Равно третиране на мъжете и жените. # Дело 192/85. Newstead