Предложение за решение на Съвета относно позицията, която ще заеме Съюзът в рамките на Съвета за асоцииране, създаден по силата на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Алжирската демократична народна република, от друга страна, по отношение на изменението на приложение II към Протокол № 6 относно списъка на операциите по обработка или преработка, които се изисква да бъдат осъществени по отношение на материалите без произход, за да може полученият продукт да придобие статут на продукт с произход, вследствие на влизането в сила на Хармонизираната система от 2007 г.