Писмен въпрос E-004397/11 João Ferreira (GUE/NGL) до Комисията. Жените в рибарството