Решение на Комисията от 5 юли 2006 година за признаване на някои трети страни и на някои региони от трети страни за незасегнати от Xanthomonas campestris (всички патогенни за цитрусите щамове), Cercospora angolensis Carv. et Mendes или Guignardia citricarpa Kiely (всички патогенни за цитрусите щамове) (нотифицирано под номер С (2006) 3024) (2006/473/ЕО)