Дело T-222/15: Определение на Общия съд от 7 юни 2016 г. — Beele Engineering/EUIPO (WE CARE) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „WE CARE“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)