Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6724 — PAI Partners/Marcolin) текст от значение за ЕИП