Писмен въпрос E-5746/10 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) до Комисията. Икономическо въздействие на прилагането на Директива 2008/120/ЕО относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете