2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 453/2008, dėl Bendrijos ketvirtinės statistikos apie laisvas darbo vietas (Tekstas svarbus EEE)