Списък на спиртните напитки от приложение II към Регламент (ЕИО) № 1576/89 на СъветаОВ L 160, 12.6.1989 г., стр. 1., чието минимално алкохолно съдържание, както е определено от националните законодателства, е по-високо от стойностите, фиксирани в законодателството на Общността за категорията, към която принадлежат (член 3, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1576/89) (90/С 1/07)