Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (EС) № 1344/2011 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански, рибни и промишлени продукти