Съобщение от Норвежкото правителство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, разработване и добив на въглеводороди — Съобщение относно покана за подаване на заявления за лиценз за производство на нефт на норвежкия континентален шелф — Присъждане на лицензи в предварително определени области за 2008 г.