Писмен въпрос E-3517/08, зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Прилагането на Директива 2004/38/ЕО в Гърция