Съобщение от френското правителство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета година относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, разработване и добив на въглеводороди (Известие във връзка със заявлението за разрешение за изключителни права върху търсене и проучване на течни или газообразни въглеводороди, наричано Разрешение за Est Champagne) (Текст от значение за ЕИП)