Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз#ЧАСТ ШЕСТА - ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ#Глава 1 - Институции#Раздел 5 - Съд на Европейския съюз#Член 266#(предишен член 233 от ДЕО)