Съединени дела T-589/14 и T-772/14: Решение на Общия съд от 25 февруари 2016 г. — Musso/Парламент (Възнаграждения на членовете на Парламента — Пенсия за осигурителен стаж — Задължение на френските депутати да упражнят правото си на пенсия по националните пенсионни схеми — Правило за ненатрупване — Мерки за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент — Решение, прието след производството по обжалване — Дебитно известие — Решение за спиране на плащането на пенсията — Принцип на състезателното начало — Разумен срок — Задължение за мотивиране)