Решение (ЕС, Евратом) 2016/847 на представителите на правителствата на държавите членки от 24 май 2016 година за назначаване на съдия в Общия съд