TITJUR Заключение на генералния адвокат Tesauro представено на19 септември 1989 г. # Кралство Белгия срещу Комисия на Европейските общности. # Държавни помощи. # Дело C-142/87. Белгия/Комисия