Писмен въпрос E-0863/08 зададен от Paul van Buitenen (Verts/ALE) на Комисията. Положение на директора на ОЛАФ според Правилника за длъжностните лица