Wniosek rozporządzenie Rady dotyczące pewnych środków ograniczających wobec Erytrei (przedstawiony wspólnie przez Komisję i Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa)